Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Figuren under viser en sirkel med radius lik r, og et rektangel med lengde Latex formula og høyde lik 3.

a)
Bestem hvilke av de to figurene som har størst areal.

b)
Sett r = 4, og bestem arealet av begge figurene.