Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Figuren under viser en sirkel med radius lik r, og et rektangel med lengde r^2 og høyde lik 3.

a)
Bestem hvilke av de to figurene som har størst areal.

b)
Sett r = 4, og bestem arealet av begge figurene.