Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En golfball går i en bane som vi kaller en parabel. Når Tiger Woods driver golfballen beveger den seg i ulik høyde(h) over bakken, avhengig av hvor mange meter (m) den har beveget seg fra Tiger målt lange bakken.


Banen til golfballen kan beskrives ved hjelp av funksjonen h gitt ved

h(x)=-0,001x^2+0,31x

Her viser h(x) hvor mange meter golfballen er over bakken når den har kommet x meter fra Tiger, målt langs bakken.

a)
Bruk graftegner til å tegne grafen til h for v- vedier fra og med 0 til og med 310.

b)
Bruk graftegner til å bestemme hvor høyt over bakken golfballen er på sitt høyeste.

c)
Bruk graftegner til å bestemme hvor langt unna Tiger (målt langs bakken) ballen er når den er 15 meter over bakken?